Fredrik Södertun predikar, Totto Renstig är mötesledare, Monica Pettersson sjunger och spelar.

This event has a Google Hangouts video call.
Join: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/c2xvdHRzaGFnc2t5cmthbkBnbWFpbC5jb20.0ss5cn7vtuac9mm2ak810sfj81?hs=121