Sjukhuskyrkan

anita

På Jesu uppmaning och i hans efterföljd har kyrkan genom århundraden vårdat sig om de sjuka. I början av 1980-talet utformade de kristna samfunden riktlinjer för den andliga vården på våra sjukhus. Det blev sjukhuskyrkan, som avser det arbete som de kristna församlingarna tillsammans utför på sjukhusen genom anställda och frivilliga. Sjukhusförsamlingen är stor. Bland alla patienter och deras anhöriga och bland de anställda har sjukhuskyrkan sin uppgift. Den vill finnas där behovet av stöd, samtal och andlig vård är störst.

Många upplever en stor omställning när de kommer in på sjukhus. Då är det skönt att få möta någon att samtala med om alla sina frågor. Sjukhuskyrkans huvudsakliga uppgift är att finnas till hands för människor som drabbats av det svåra i tillvaron, att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och bistå vid omorientering inför nya faser i livet. Frågor som rör livets mening och mål, tro och tvivel, liksom relationer människor emellan, är ständigt aktuella och kan ibland bli mer påträngande under sjukdom och kris. Som några av sjukhuskyrkans viktiga arbetsformer kan nämnas samtal under längre eller kortare tid med patienter och/eller anhöriga, andlig vägledning, andakt, bikt, sakrament som enskild nattvard eller dop i krissituation och gudstjänst.

I samband med dramatiska dödsfall kallas många gånger någon från sjukhuskyrkan till akutmottagningen för att lyssna och dela de anhörigas chock och smärta. Ibland önskar anhöriga en kort andakt vid en dödsbädd. De finns till för människor i livets olika skeende. Det innebär också förrättningar, som dop, vigslar, begravningar och minnesstunder, i lasarettets kapell eller i någon av de olika kyrkorna i stan eller dess närhet. Det är viktigt att få träffa människor som man känner och har förtroende för när man ligger på sjukhus, därför förmedlar sjukhuskyrkan gärna kontakter med patientens hemförsamling eller företrädare för den religion som de tillhör.

Sjukhuskyrkans arbete är ett ekumeniskt arbete mellan Svenska kyrkan och de frikyrkliga samfunden. I Helsingborg består arbetslaget av två präster, diakon, musiker och frikyrkopastor. Samarbetet fungerar bra med respekt för de olika traditioner, som de företräder. I arbetet ingår också beredskapstjänstgöring, vilket innebär att en av dem alltid finns i tjänst på kvällar, nätter och helger. Var fjärde vecka har frikyrkopastorn beredskap och en sådan vecka kan vara skiftande – alltifrån lugn till många efterfrågningar. Det man kan se är att sjukhuskyrkans tjänster efterfrågas allt oftare.

Varje onsdag firas gudstjänst på sjukhuset, där ansvaret delas lika mellan frikyrkan och Svenska kyrkan. Varannan vecka har frikyrkopastorn hand om gudstjänsten och till sin hjälp har hon olika sång- och musikkrafter från olika frikyrkor. Vid gudstjänsterna hjälper gudstjänstvärdar till. De följer de patienter som behöver hjälp till och från kyrksalen. Antalet gudstjänstbesökare varierar – allt från en till tio personer. Sjukhuskyrkans andaktsrum är öppet dygnet runt. Varje vecka finns det också möjlighet att delta i en nattvardsgudstjänst med förbön.

sjukhuskyrkan
I sjukhuskyrkans symbol ser vi det mjuka korset och blomman som symbol för liv och hälsa. Blomman från den avbrutna grenen vill visa att det finns nya möjligheter. Det som gått sönder eller skadats kan hitta nya vägar till liv igen. Också i smärta och lidande kan helandets och hälsans krafter verka. Både den avbrutna grenen och sidoskottet är omslutna av korset. Så är också vi omslutna av Guds kärlek och omsorg.

Anita Strandh, pastor
Sjukhuskyrkan Helsingborg