…i ditt inre…
…varje dag genom att…
…läsa den föreslagna texten,
…på nytt gå igenom texten utifrån frågeställningen/arna,
…begrunda reflektionen
och vara bedjande…
Du finner fortsättningen på
www.slottshagskyrkan.se
under ”Söndagstankar

Första veckan
*Ef 1:3-8
Sätt in ditt namn i st f ”oss” och ”vi”. Känns det bekvämt?
Hur skall du veta vart du går på din pilgrimsvandring?
Lyssna till din innersta längtan…den är samtidigt ditt mål!
”Innan världens skapades fanns jag i dina tankar Gud…”

*Psalm 42:2-5
Beskriv psalmistens törst och längtan…
Genom livet bär vi på alldeles för mycket packning. Acceptera läget, släpp dina förväntningar och se vad som händer…
”Hjälp mig att se Din närvaro i alla ting och alla människor…”

*Lukas 5:6-11
Fundera kring Petrus reaktion på Jesu handlande…
I Guds närhet blir vi både medvetna om Gud och oss själva men vi behöver se att Guds godhet är mycket starkare än vår synd.”
”Gör mig medveten på alla nivåer av mitt liv att Du är min styrka”

*Matteus 6:1-6,16-18
Fundera kring fastans funktion…
Hur medveten och osynlig är din fasta..?
I fastans begynnelse ströddes aska på huvudet medan orden ”minns att du är stoft och till stoft skall du åter varda” utsades.
”Från dig kommer jag och till dig går jag, Helige Gud…”

*Lukas 9:22-5
Vilka känslor kommer upp inom dig när du läser texten?
Försakelsen från självupptagenhet befriar oss från oss själva…
Gör en lista över sådant som tar livsglädje ifrån dig och som ger dig livsglädje…
”Vi är skapade till att lovprisa, vörda och tjäna Gud”

*Jesaja 58:1-9
Fastan är aldrig ett självändamål utan ett medel att bli känslig för Guds verklighet ibland oss.
Jämför textens bild av fasta med den bild som du har…
Leder fastan t o m fram till ett politiskt handlande…?
”Jesus hjälp mig att bli befriad från min förlamande egenkärlek”

*Lukas 5:27-32
Hur möter Jesus respektive de skriftlärde Levi?
Vem kan Levi representera i dagens samhälle?
”Vi fördömer andra bara för att vi inte vill lära känna oss själva”
”Gud, visa mig min synd så jag kan förstå djupet i din förlåtelse”

Andra veckan
*1 Mos 1:3-7, Matteus 4:1-11
Vilka halvsanningar bjuder ormen på Eva och Adam?
Vilka halvsanningar bjöd Frestaren på Jesus?
Vilka halvsanningar har du blivit bjuden på?
”Hjälp mig att genomskåda alla halvsanningar runt om mig!”

*3 Mos 19:1-2, 11-18, Matteus 25:31-46
Tjänar vi vår nästa så tjänar vi Gud, försummar vi vår nästa så försummar vi också Gud…
Om helighet innebär att vara kanal för Guds med-lidande med skapelsen, förändrar det din syn på helighet?
”Gud, gör mig praktisk i min helighet…”

*Matteus 6:7-15
Bön är inte teknik – bön är ett förhållningssätt till livet.
Pröva att be Fader Vår/Vår Fader på lite olika sätt, tyst, högt, stanna upp efter varje sats och reflektera…
”Jesus, lär mig be…”

*Jona 3:1-10, 4:1-5
Hur kunde Jona bli så irriterad som han blev…?
Vad är det för föreställningar du bär som du blir irriterad av?
”Hjälp mig att möta människor utan föreställningar…”

*Matteus 7:7-12
Från ”ihärdig bön” till ”gyllene regeln” går det snabbare att komma i texten än i verkligheten…
Fundera hur ”praktisk” din bön är…
”Gud ge mig bönesvar och gör mig till ett bönesvar för någon”
*Matteus 5:20-26
Synd är att glömma bort Guds godhet…
Synd är att inte låta Gud vara barmhärtig…
Synd är att missa Guds kärlek…
”Hjälp mig att leva med nådens attityd…”

*Matteus 5: 43-48
Det grekiska grundordet för ”fullkomlig” är ”telois” vilket betyder ”att nå fram”, läs gärna texten igen med den översättningen. Förändras din förståelse…?
(Jämför gärna med Lukas 6:36…)
”Hjälp mig att leva ofullkomligt fullkomlig i en fullkomligt ofullkomlig värld…”

Tredje veckan:
*Matteus 17:1-9
Lärjungarnas upplevelse av Jesus på härlighetens berg är både skrämmande och fascinerande…
Hur känner du inför dina egna guds-upplevelser?
”Tack Gud för att du vill ge oss en skymt av din verklighet”
*Lukas 6:36-38
Beskrivning av en med-människa, inte en mot-människa…
Är det något i detta program som känns hotfullt för dig?
”Gud, gör mig ödmjukt lyssnande på mina medmänniskor”

*Matteus 23:1-12
Se bilden framför dig av de två grupperna Jesus berättar om..
Jesus bygger en annorlunda ledarstruktur – nedifrån.
”Gud, gör mig mottaglig för din Ande..”

*Matteus 20:17-28
Jesus går ned så lågt som han kan komma…
Att vara ”kristen” är att vara en ”Kristus” för de andra..
”Herre, utplåna allt begär efter makt och position i mitt liv”

*Lukas 16:19-31
Hur kunde den rike mannen ignorera den fattige?
Hur kan vi ignorera de fattiga i vår värld..?
”Gud, befria mig från oärlighet så jag kan se nöden
och när jag kan se förstå och när jag förstår att jag handlar…”

*1 Mosebok 37:3-28, 45:5
Guds handlande är outgrundligt genom allt som sker…
Vad i ditt liv kan du se annorlunda på nu än då det skedde?
”Gud, blås med din vind över mitt kaos och ge ordning…”

*Lukas 15:1-32
Vilken gudsbild presenterar Jesus?
Vilken person identifierar du dig med i berättelsen?
”Hjälp mig att vara oförskämt välkomnande till ditt rike..”

Fjärde veckan:
*Johannes 4:5-42
Måla upp berättelsen i ditt inre…
Hur viktig är din plats för tillbedjan, ett ”måste” eller en hjälp?
”Jesus, bevara mig från att söka trygghet i något yttre…”

*Lukas 4:24-30
Gud hade utvalt Israel till att vara sitt folk, inte för sin egen skull utan ”som ett ljus för hedningarna”.
Du och jag är utvalda – för andras skull…
”Gud, hjälp mig att fungera som din utvalde varje dag för andra”

*Matteus 18:21-35
70 gånger 7 handlar om beredskapen att förlåta alla gånger.
Sann förlåtelse handlar dock inte om att låtsas- därför tar det tid för oss att förlåta…
”Jesus, rädda mig från bitterhet och hjälp mig lita på förlåtelsen”

*Matteus 5:17-19
Jesu undervisning handlar om att det är den inre inställningen och inte den yttre efterlevnaden som är poängen.
Finns det kluvenhet mellan vad vi bekänner med vår mun och vad vi tänker i vårt hjärta?
”Herre, bota kluvenheten i mitt inre…”

*Lukas 11:14-23
När Jesus anklagas för att begagna sig av djävulens makt tolkas allt gott han gör och säger fel…
Vad är det vi lägger märke till när vi bedömer oss själva, andra människor och situationer?
”Fräls oss Herre, från de destruktiva områden i vårt tankeliv…?”
*Markus 12:28-34
Att älska Gud handlar om närvaro, äkthet och tillbedjan.
Vem finns i centrum av våra olika handlanden?
”Herre, gör mig fri från alla dolda bindningar så jag kan vara fri att älska Dig …”

*Lukas 18:9-14
Det Jesus fördömer hos farisén är han trodde sig vara förmer.
Och indirekt föraktar han de sidor hos själv som han finner hos sin omgivning…
Hur mycket jämför du dig med din omgivning?
”Herre, rädda mig från egenrättfärdighetens avgud…”

Femte veckan:
*Johannes 9:1-41
Fariséerna var blinda för Guds närvaro i Jesus, därför att det gick utanför det religiösa reglementet.
Hur mycket blindhet finns det hos oss i våra attityder som handlar om rasism, könsdiskriminering, militarism, människor i andra religioner…?
”Herre, bryt ner mina fördomar så jag kan se det som är av dig hos alla som jag möter…”

*Johannes 4:43-54
Ämbetsmannen sätter sin tillit till Jesus och i samma stund blir hans son frisk…
Vår uppgift som människor är att ta emot läkedom och förmedla läkedom till varandra genom våra vardagliga liv..
”Herre, fördjupa vår tillit till din Andes läkande kraft i våra liv…”