1 Korinhierbrevet , kap 8-10

Staden Korint hade ung. 200 000 invånare, det var Greklands största stad

Ledande affärsstad, hade kommit till hastigt, var utan traditioner

Ett spektra av olika religiösa föreningar och kulter

Paulus stannade i 1 år o 6 månader.  Verksamheten blev framgångsrik och församlingen växte

Sedan gör han ett återbesök i församlingen, blir besviken och skriver det första brevet som vi inte har, och vårt första brev är sålunda det andra brevet.

Anledningen är de problem som församlingen har.

Paulus har en fantastisk förmåga att ur de praktiska problem som uppstått i församlingen få fram allmängiltiga sanningar som öppnar fönstren mot de himmelska höjderna.

Utifrån problemen fokuseras de eviga sanningarna…

Som överskrift skulle vi kunna sätta ”Den omvända logiken” för hela brevet, ja, egentligen för allt som handlar om Guds Rike.

Det som är logiskt ur vårt perspektiv omvandlas till sin motsats i Guds Rike

I dessa två kapitel avhandlas den kristnes frihet – dels i förhållande till svaga samveten och den egna övertygelsen (kap 8), dels frihetens bruk och missbruk, där poängen är friheten att tjäna de andra, mera än att manifestera friheten för dess egen skull (kap 9).

Redan i början av brevet talar Paulus om ”korsets dårskap” och hur ”denna världens visdom” ställs åt sidan när Gud väljer ”det dåraktiga”

Resonemanget i kapitel 8 och 9 handlar bl a om ätandet av offerkött.

Grundtänket hos Paulus är att det finns inga avgudar att frukta – i så fall är det våra egna avgudar, bilderna vi skapar av Gud där vi försöker att ”se” men i stället behöver upptäcka att det är vi som först behöver bli ”kända”/ ”insedda”

1 Kor 8:3  men den som har kärlek, han är känd av Gud.

Det är möjligtvis då  vi själva kan börja se…medan vi tycker det borde vara tvärtom

Men poängen är här att kunskapen blåser upp medan kärleken bygger upp/samanfogar

Alltså  den omvända logiken..

Kärleken som följer som en röd tråd genom brevet  kulminerar i kapitel 13

Så följer ett resonemang kring friheten!

Vem är egentligen fri? Hur fri kan man egentligen vara?

Grundtänket är att ”vilja göra det jag vill”-ekot från paradiset på fallets morgon…att vilja bli som Gud…eftersom Gud tydligen skulle göra det som han ville..

Men är det inte så att ens Gud gör som han vill…eftersom han har begränsat sin makt genom att älska och kärleken manipulerar inte, tvingar inte, forcerar inte utan inväntar – kanske är det t o m så att kärlekens maktlöshet som vi kan känna, är en del av det som Gud själv känner!

Resonemanget i kapitel 9 låter ungefär så här: Innan jag blev kristen hade jag ”frihet” att välja  – en frihet som terroriserade mig och band mig utifrån inre och yttre påverkansfaktorer. Men nu – när jag är fri – så har jag egentligen inte längre något val. Att säga ”ja” till Kristus leder  till ett liv som hans barn/tjänare (samma ord i arameiskan).

Frihet för min egen skull eller frihet för att kunna tjäna människor omkring oss?

1 Kor 9:16 Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över, jag är ju tvungen till det. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!

Kärleken tvingar mig…

Jesu ord  från liknelsen om den barmhärtige samarien ekar: ”vem var den mannens nästa…?”

Hade han något val? Inte om han skulle vara sann mot den gudomliga kallelsen i sitt liv…

Paulus resonerar kring maten och offerköttet, maten kan inte bli besmittad, det är avgudatro

Så därför kan du göra vad du vill – men det gör du alltså eftersom det är den omvända logiken som fungerar – nämligen att om någon tar anstöt så avstår du!!!

/obs att det är djupare än att enbart gå runt och känna med fingret hur vinden blåser, utan här handlar det om att mitt handlande blir ett hinder för en människa att möta Gud/

Här kommer uppbyggnaden igen, att bygga samman till Kristi kropp, och det sker genom att svagheten lyfts fram – inte styrkan.

Frihetskampen kan ibland bli ganska absurd, handla om paragrafer och petitesser, principsaker som måste efterföljas…

Också här öppnar Paulus upp med den omvända logiken

Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet – men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan andras. 1 Kor 10:23-24

Och befriande nog handlar det inte det yttre utan det inre…

1 Kor 8:8-9 Men det är inte maten som kommer att föra oss till Gud. Vi förlorar inget om vi inte äter, vinner heller inget om vi äter. [9] Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir till skada för de osäkra.

Känslan av frihet skapar oftast en berusning, som lätt kan accelerera iväg till att vi utövar denna egenskap till felaktigt använd makt över andra.

Fanatikern/den politiske eller den religiöse/ har gemensamma nämnare här…

slappna av, hitta rätt dimensioner i livet…

Den friheten som Kristus erövrat skall inte användas för eget bruk utan för ”de andra” vilket beskrivs i kapitel 8. Min egen övertygelse kan och skall jag bära för mig själv och Gud, jag vet vad jag kan och inte kan göra, men jag måste inte bevisa inte min frihet genom att göra det jag kan göra, utan just genom att avstå det för någon annans skull.

”Allt som inte sker av tro är synd” skriver Paulus i Romarebrevet, dvs det du skall göra, gör det utifrån sanning, ärlighet och uppriktighet

Fri och oberoende av alla har jag alltså  gjort mig till allas slav för att vinna så  många som möjligt. 1 Kor 9:19

Paulus har ett fokus som han ofta återkommer till, och det kallelsen att nå dem som inte ännu blivit medvetna om Guds kallelse i deras liv.

Paulus försöker anpassa evangeliet – inte till oigenkännlighet – utan just för att det skall bli tillgängligt, därav denna omvandling som person. Han anpassar det inte för att själv bli i fokus utan för att fokus skall riktas på någon annan

Och detta är en kamp där Paulus ”tuktar sin kropp”, ”leder den som en lydig slav” ”jag slår den blå” ss en boxare som träffar under ögat…

Så kommer de själavårdande orden från 1 Kor 10:13  Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

Ord som skapat öppningar för oss …

Låt oss tacksamt ta emot den öppning som öppnar sig i våra liv – och till dess leva i Hans famn…

lennarth 090830