Oenighetskompetens i Kristi kropp

1 Korinthierbrevet 1-4

Oenighetskompetens är ett ord som equmenias företrädare använde sig av vid vår årskonferens i våras, när hon skulle beskriva den process, som lett de tre ungdomsförbunden samman.. Visst hade de varit oeniga på många punkter, men det hade ändå inte hindrat dem eftersom de ville nå samma mål.

Paulus strategi när han skriver brevet till församlingen i Korinth – och när han skriver personliga brev över huvud taget till de andra församlingarna – är att han börjar med att tacka Gud för dem, gratulerar dem till att inte sakna någon nådegåva(!) (de måste ha nickat till varandra ganska så nöjda när brevet blev uppläst på församlingsmötet) för att sedan fortsätta med ett kraftigt ”men” i vers 10, varpå följer en stark reprimand till församlingen över den oenighet som uppstått, för att sedan fortsätta med frågor kring komplikationer kring sexualiteten för att sedan fortsätta med ifrågasättande av nattvarden för att sedan fortsätta med handhavandet och utförandet av de andliga gåvorna i förhållande till helheten för att sedan poängtera vikten av Jesu uppståndelse, som hade blivit ifrågasatt.

Tala om ett förmaningens brev…

Hur ser den konflikt fria miljön ut? Total isolering, utan några störningsmoment utifrån… fast det är kanske så att man t o m kan hamna i konflikt med sig själv inom sig själv..?

Liv är störande, när vi har dött och blivit begravda så är kanske störningsfrekvensen noll – eller i annat fall annorlunda – men det vet vi väldigt lite om…så egentligen kan man säga att relationer i stort sett är störningar och när de övergår i irritationer, så riskerar de att bli komplikationer som kan leda till långvariga konfliktsituationer.

I en konflikt blir mångfalden hotande i st f kompletterande. Hotbilden ökar av varandra, tilliten minskas och empatin sjunker! Jag har rätt och felen placeras hos den andre och förvrider både självbilden och bilden av den andre till oigenkännlighet.

Det är individualitetens förbannelse – att beskriva allt liv utifrån mig, mitt och mina.

Jesus kom för att spräcka denna individualism genom sitt utgivande liv

”Såsom Fadern har sänt mig, så sänder jag också er…”

Grundordet för oenighet som används är /schisma/ och det som sker i församlingen är att olika grupperingar betonar identiteten med olika församlingsgrundare, typ jag håller mig till Paulus/Apollos/Kefas.”. Vet ej om betoningen ligger på ”jag” eller på den som ”jag” håller på – förmodligen både ock, och konsekvensen blir splittring.

Här finns människor som fått ett uppdrag av Gud, här finns andra människor som lyfter upp dem i förhållande till varandra och jämför. Apollos kunde tydligen lägga ut texten rikare och göra det mera intressant och filosofiskt än Paulus.

Paulus påminner församlingen om begynnelsen, när han kom till dem ”svag och rädd” för att predika ”den korsfäste Kristus” som i världens ögon = dåraktighet/idioti.

Varför han var svag och rädd vet vi inte, fysiskt lidande, själslig ansträngning eller trötthet, att Paulus skulle haft en ögonsjukdom eller stammat är några teorier, vi inte vet om de stämmer.

Men Pauli förkunnelse var en förkunnelse ”i ande och kraft”, teamwork med den Helige Ande

Paulus säger: Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.

[10] Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. [11] Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. [12] På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, [13] och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt. [14] Den vars byggnad består skall få lön. [15] Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. [16] Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? [17] Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.

[18] Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. [19] Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet: Han snärjer de visa i deras slughet, [20] och vidare: Herren vet att de visas tankar är tomhet. [21] Därför skall ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er – [22] Paulus, Apollos och Kefas, hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. [23] Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud. 1 Kor 3:9-4:1

Uppgifterna är delade och fördelade, den välsignelse som kommer genom de delade uppgifterna, de kommer nämligen alla till del – på samma sätt som att också de tillhör Kristus.

Anledningen till oenigheten är att deras ”gamla natur” driver dem (3:3ff) utifrån avund, tvist och splittring. Och schismen tydliggör att församlingen inte är så mogen som de själva trodde,

1 Kor 3:1-4

Risken finns då att de utför ett arbete som blir meningslöst.

Det finns en risk att förlora allt – utom grunden.

Grunden är Jesus och hans kors

På korset samlades i Jesus all oenighet, alla konflikter, all synd som får oss att missa målet med våra liv och omintetgjordes.

Vid korset hamnar vi alla på samma nivå –vi dör från oss själva (dopets erfarenhet), i denna korspunkt lever vi sedan ständigt.

Vi är K(ors)-märkta!!!

Och genom korsets tillhörighet så får vi tillgång till allt och alla /3:21/, och är själva en liten del, se sambandet i Kristi kropp genom uppståndelsekorset.

Det handlar om att se Guds tempel, som är osynligt, men som byggs av levande människor, ni är…ni utgör Guds tempel säger Paulus.

Vi bygger på templet och vi utgör templet.

Se sambandet, se sambanden

Oenighetskompetens i Kristi kropp handlar alltså om att lämna individualiteten och exklusiviteten utifrån de egna begären/ önskningarna/erfarenheterna och odla det gemensamma inklusiva genom att låta allt och alla bli korsmärkta.

Vi övar lyssnande, beroende, ömsesidighet, tålamod, förlåtelse. Vi tillhör samma lag och har samma mål – Guds Rike för ögonen!

Låt oss praktisera en kors-märkt gemenskap…

lennarth 091004