Ett rikligt balanserat andligt liv…Rom 12:1-3

Vi talade  i söndags om inriktningen att få vara en församling som är nära vän med Gud och ”arbetar med fruktan och bävan …ty det är Gud som verkar i oss så att vi både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. …och vi gör allting utan knot och utan förbehåll…”

Och vi konstaterade att ”Gud verkande i oss” är själva tyngdpunkten.

Vänskap bygger ju på att det är en ömsesidig gåva, vi tvingar inte oss på varandra. Gud ställer sig och sina resurser till mitt förfogande och jag ställer mig och mina resurser till hans förfogande.

Vänskap är en typ av social relation, i vilken de båda parterna hyser ömsesidig tillit till varandra.

”Vänskap är som skuggan, ibland så är den framför mig, bakom mig, vid sidan av mig, men den är alltid med mig”

Det verkar så enkelt…men hur kan det se ut…?

Rädslan för att bi förändrad…”Gud förvandla mig och låt mig få fortsätta som vanligt…”

Vår personlighet består ju av tanke, vilja och känsla…

nslan, som svajar efter den dagliga börsnoteringen från omgivningen

Viljan att engagera oss…bygger ofta på känslan..idag känner jag inte för det…blir också svajigt, men samtidigt kan den envisa viljan som är frånkopplad känslan också vara icke-fruktbärande

Tänkandet, typ jag har tänkt på dig och jag har tänkt att jag skulle hälsa på”

När dessa faktorer drar åt olika håll, det är då vi håller på att gå sönder inuti, medan vi på ytan kan vara hur sammanbitna och trevliga som helst.

Men när de tre sammanstrålar så blir det en god helhet

Låt oss titta mera på viljan och tanken och känslan, dessa tre

Känslastår mycket lite om känslor i Bibeln

Men det står att Jesus känner… Matt 9:36  När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, Heb 4:15 Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.

Är Guds Frid en känsla eller ett tillstånd? Fil 4:6-7… ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet”. Joh 14:27 Matt 5:3 ff

Är salighet en känsla eller tillstånd? Matteus 5blessed are those…”?

Känslor dyker upp, negativa och positiva känslor…? Känslor är…och känslor kommer inifrån, kroppen minns det själen vill glömma…

Däremot står det mycket om att ”lära känna

I GT stod för uttrycket ”att lära känna”=det intima umgänget i ett äktenskap=att lära känna Gud

Hos 2:20  Jag skall äkta dig i trofasthet,    och du skall lära känna Herren.

Joh 8:32 Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.” Obs att Jesus senare säger ”Jag är sanningen”, dvs sanningen är en person, inte en princip eller teoretisk kunskap

Joh 14:7  Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.”

Ef 3:19 och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.

Fil 3:10 Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden…

Kol 2:6 Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom,

Heb 4:15 Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.

Tanke…Paulus skriver ofta om ”tänkandet”, tänkandet  avslöjar oss…”ni har hört att det sagt, men ajg säger er” Jesu ord i bergspredikan där han går från det synliga handlandet till det fördoldas tänkandet/attityden

obs att tänkandet i den orientaliska miljön är mycket mera än det intellektuella tänket, tänket och handlande är ett!

2 Mos 20:8 Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.

Rom 15:1-2 Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. [2] Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp.

Fil 2:3-5  fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. [4] Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. [5] Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Hur förändrar vi vårt tänk?

Rom 12:2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom.

En öppenhet för att släppa in Gud i vårt tänk, utsätta oss för vilja bli förvandling…

Vi tänker oss inte till ett nytt sätt att handla, vi handlar oss till ett nytt sätt att tänka

Viljan…Jesus sa ofta ”Vad vill du?” och utgick från att människor själva kunde välja – och vill välja…  Han sa inte ”Om någon känner för det…”

Mark 8:34-35  Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. [35] Ty den som vill räd da sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

Mark 9:35 Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: ”Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.”

Mark 10:43-44 Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, [44] och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav.

Är det viljan som sammanfogar vår splittrade personlighet, längtan efter vänskap med Gud som leder viljan, tänket och känslan i riktning mot Gud…?

Hur upplever vi vänskapen med GUD?

Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, [30] och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. [31] Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Mark 12:29-31

Tänk att hitta alla ingredienserna…som berör en hel personlighet..hela människan…att finna vänskapen med Gud där vi minst anar honom

Vi kan inte luras att älska-kärlek håller oss äkta och håller oss i nuet

Vi lär känna Gud genom att lära känna oss själva

Självkännedom och Guds kännedom hänger samman…

Ditt största ögonblick? Just nu –för det är det enda ögonblick du har!

Vad är

Guds vilja med ditt liv? Där du är just nu! För att sedan härifrån gå vidare/sid 61 i ”Mod att mogna” av Gerard  W Hughes

När Gud och jag vill gå samma håll, då sker förvandlingen

Detta är den dag som Herren har gjort..

Heb 13:8 Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

lennarth 2010 09 12