Andligt hemspråk-det språket som du tycker är mest naturligt att kontakta Gud på…

Tre parametrar som är viktriga när det handlar om andlighet

Passion-närvaro

Balans-där passionen för din egen stil är kombinerad med respekt och inlyssnande från dem som representerar andra stilar

Mognad-att allt du är och allt du är med om integreras i ditt liv

Olika personligheter har olika sätt att uttrycka sig..-.

Vi vet om det, ändå har vi så svårt att acceptera detta.

Originalitet kan lika gärna skapa ett utanförskap som  delaktighet.

Vi har olika andliga gåvor som landar i olika personligheter,

”många delar-en och samma kropp” 1 Kor 12:19

Utifrån de nio olika stilarna: den känsliga, förnuftiga, läromässiga, bibliska, delande, asketiska, entusiastiska, mystika och inkarnerande stilen hittar vi fram till vår egen…olika sätt att uttrycka det vi bär inom oss. Våra tankar och känslor blir ord och handlingar i en gemenskap…

Beror av vårt samfund, vissa traditioner, den teologiska betoningen, församlingars stil som du varit med i och din personlighet

Alla dessa stilar visar på olika sidor av Gud…

Guds sanning , godhet och skönhet

1 Känsliga stilen:

Himlen förkunnar Guds härlighet,

himlavalvet vittnar om hans verk. Ps 19:1

Du har lätt att upptäcka Guds verk, skönheten i skapelsen genom dina fem sinnen,

När du läser Bibeln så kan lätt fantisera lukt och se m inspelen i berättelserna

Gud är mycket konkret för dig, 1 Joh 1:1

Du vill smaka, se, lyssna, känna och lukta dig fram till Gud.

Du har lätt för att upptäcka Gud i andra människor,

du finner hans ”signatur” överallt

Du älskar film, bilder, poesi,  Du är kreativ

Kan riskera att hamna i alltför stor njutningslystnad

”Typisk sång”: ”O store Gud”Ps 11

2 Förnuftiga stilen

Med vishet lade Herren jordens grund,

han spände upp himlen med insikt. Ordspr 3:19

Du vill forska i det som händer, Guds verk tål att belysas och synas

Du älskar att vända och vrida på det som sker på olika sätt, du tar inget för självklart, du vill inte bli lurad av starka känslor eller tomma argument

Du älskar ett abstrakt tänkande, att finna bilder och ge orden nya nyanser

Du är inte rädd för att ifrågasätta, frågorna är ibland viktigare än själva svaren

”Typisk sång”:”Jag har ofta frågor Herre…” Ps 218

3 Läromässiga stilen

Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus.  Kol 2:8

Du älskar sanningen mer än något annat.

Stilar och former kan förändras men inte sanningen med ”S”.

Och det finns ju bara en sanning. ..och det är den du jobbar med

Bibeln är din viktigaste källa, du har studerat teologi för att kunna få fram en så objektiv bild av Gud och tron som möjligt, läser olika bekännelseskrifter

Kyrkans tradition är viktig, det gäller att förvalta ett arv

Klassisk kristen tro förändras inte

Risk för att bekännelsens  trösklar blir höga för människor på väg till Jesus

”Typisk sång”:”Jag tror på en Gud en enda…”  Ps 794, ”Gud är kärlek.” Ps 348

4 Bibliska stilen

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet..

Kol 3:16

Du underkastar dig bibelordet för att bli förändrad, i ditt tänkande och din vilja.

Du lyssnar, du läser, du mediterar, memorerar och du flikar gärna in bibelverser i samtal och diskussioner

Även om den du pratar med inte känner till bibeln så är du fast övertygad om att ”Guds Ord inte återvänder fåfängt”

Du har läst igenom Bibeln ett antal gånger, du bär alltid ett nya testamente med dig och skulle det uppstå en paus så fiskar du fram det för att läsa en vers eller två

Du har understrykningar i din bibel för att markera det viktigaste

”Typisk sång”: Omkring ditt ord”   Ps 65

5 Delande stilen

Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 2 Kor 5:20

Du älskar Guds nåd, du har själv upplevt den och vill förmedla den till alla andra.

Du vill riva alla trösklar som finns för att göra det så lätt som möjligt för människor att tro.

Du leker hellre leken ”finn fem rätt” än ”finn  fem fel”

Traditioner och doktriner blir lätt hinder, men Guds nåd skapar nya framkomliga vägar.

Du är uppfinningsrik att hitta nya vägar för att nå människor, du är evangelistisk i ditt sätt att vara

Du har en öppen famn och ett öppet öra för alla som kommer till dig

Risken: att människor blir objekt…

”Typisk sång”:”Se jag vill bära..” Ps 89

6 Asketiska stilen

Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. 1 Kor 9:27

Du är disciplinerad, har du lovat något så håller du det- vare sig det är inför Gud eller människor

Du går till gudstjänsterna, läser din bibel och ber på bestämda tider

Du bryr dig inte om det materiella, det är en nödvändighet men inte mera…

Du har svårt att njuta av symboler och liturgier, det är det handfasta handlandet som räknas.

När du offrar pengar, tid, dig själv är det en självklarhet för dig, inget speciellt …

”Typisk sång”:”Ett stilla barna-hjärta” Ps 673 ”Ingen hinner fram” Ps 265

7 Entusiastiska stilen

…för Guds rike är inte ord, utan kraft. 1 Kor 4:20

Det är ”det skall vi fira” atmosfär

Du tvekar inte, Guds kraft finns tillgänglig, det finns inga omöjliga situationer.

Det övernaturliga är en naturlig del av tillvaron, du läser med förkärlek berättelserna om under och tecken i den första församlingen och längtar efter att se det i vår tid

Du hungrar alltid efter ”mer”, mera av Gud, mera av Jesus, mera av hans kraft, du får aldrig tillräckligt

Du blir ofta entusiastisk, Du kan bli lite högljudd ibland, men vem blir inte det när hemmalaget är på väg att göra mål

Risken är att lägga betoningen på den yttre rörelsen/överdriven känslosamhet

”Typisk sång”:”Makten är i Jesu händer” ps 382  ”Kom du Helige…”

8 Mystika stilen

Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, Rom 8:26

Du söker att skönja Gud i alla sammanhang, ingen typ av andlighet skrämmer dig

Du för lågmälda samtal med Gud och dina medmänniskor

Du vill inte definiera människor i ”kristna” och ”icke-kristna”, det kommer inte mig vid

Du för gärna en dialog med dem som tycker annorlunda än dig, lyssnar mycket

Du är trygg i vad du själv tror på…

”Kristus i dig!” är din ledstjärna,  och denna närhet bygger inte på känslor utan på en klar medvetenhet om detta faktum

”Typisk sång”:”Må din väg…”845

9 Inkarnerande stilen

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, Joh 1:14

”ordet/Jesus blir kött/människa” Något konkret att ta på, lyssna på

Du älskar symboler och liturgi, de sakramentala gåvorna dopet och nattvarden.

Detta ger dig en friare rymd att tro på och älska Gud i

Ikonerna t ex hjälper dig i din tillbedjan genom att vara ett ”fönster mot det himmelska”

Liturgin blir en påminnelse om den himmelska gudstjänst som ständigt pågår

Brödet och vinet förkroppsligar ditt behov av Kristus, en uppståndne

Du har betoning på ”vi” och ”oss”, gemenskapen är viktig, Kristi kropp

Risken för ritualism/magi…

”Typisk sång”:”Ät mitt bröd..”Ps 805

Förhoppningsvis är det så att vi går från att vara omedvetna om vår stil till att ha blivit medveten (och gärna velat att andra skulle vara likadana) till att bli så trygg i vår egen stil att vi också är tillåtande till att andra får utveckla sina stilar.

Det vi kan fundera över är vilka stilar vi själva smakat på och som vi känner oss mest komfortabla med, fundera kring vilka personer som betytt mest för oss när vi tänker på olika stildrag i den andliga sfären.

Vad är det som håller ihop oss? Vad är det som skiljer oss åt? Hur mycket spelar våra former och strukturer in? Hur mycket spelar de gemensamma upplevelserna in? Hur mycket spelar sången/musiken in? Hur mycket spelar kärleken till varandra in?

Linda/lennarth

STIL

”typisk” sång

MOTTO FOKUS FALLGROP BIBELORD
KÄNSLIG

”O store Gud”

Ps 11

NJUT AV

SKÖNHETEN I VÅR VÄRLD

OSUND FIXERING VID NJUTNING Himlen förkunnar Guds härlighet,

himlavalvet vittnar om hans verk. Ps 19:1

FÖRNUFTIG

”Jag har ofta frågor Herre…”

Ps 218

FÖRSÖK ATT FÖRSTÅ GUDS NATUR!

LOGIK & VETENSKAP

INTELLEKTUALISM

AVSTÄNGDA KÄNSLOR

Med vishet lade Herren jordens grund,

han spände upp himlen med insikt.

Ordspr 3:19

LÄROMÄSSIG

”Jag tror på en Gud en enda…”

Ps 794

”Gud är kärlek.”

Ps 348

TÄNK KORREKT OM GUD GENOM

LÄRAN OM SANNINGEN

DOGMATISM

ORDEN OM GUD

BLIR VIKTIGARE ÄN GUD SJÄLV

Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus.  Kol 2:8
BIBLISK

”Omkring ditt ord”   Ps 65

TILLÄMPA GUDS ORD

BIBELSTUDIUM & LÄRJUNGASKAP

BIBLICISM

BIBELN BLIR VIKTIGARE ÄN GUD SJÄLV

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet..

Kol 3:16

DELANDE

”Se jag vill bära..”

Ps 89

FÖRMEDLA GUDS NÅD I

TJÄNST OCH EVANGELISATION

ENBART SER MÄNNISKOR SOM OBJEKT FÖR FRÄLSNING Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 2 Kor 5:20
ASKETISK

”Ett stilla barna-hjärta” Ps 673

”Ingen hinner fram” Ps 265

UTVECKLA ETT DISCIPLINERAT LIV OFFER FLY OCH AVSKY DENNA VÄRLDEN Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. 1 Kor 9:27
ENTUSIASTISK

”Makten är i Jesu händer” ps 382  ”Kom du Helige”

FIRANDE AV GUDS KRAFT OCH UPPSTÅNDELSE ÖVERDRIVEN

KÄNSLOSAMHET

…för Guds rike är inte ord, utan kraft. 1 Kor 4:20
MYSTIK

”Må din väg…”845

VILA I GUDS NÄRVARO HÄNGIVENHET ANDLIG HEMLIGHETS-FULLHET Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, Rom 8:26
INKARNATION

”Ät mitt bröd..”

Ps 805

UTTRYCKA GUDS

FÖRKROPPSLIGANDE LITURGI & SYMBOLSPRÅK

RITUALISTISK

SAKRAMENTAL

MAGI

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,

Joh 1:14

-Det är stor kris i våra församlingar, vi når inte fram med vårt budskap, jag tycker vi skulle sätta oss ner och samtala kring detta, att finna ett språk som funkar idag…

1-Samtala, här hjälper inte att samtal, här hjälper bara det rena oförfalskade ordet ”the Bible says”, lyssna på bibelordet –läsa bibelordet, memorera bibelordet, då först kommer människor runt omkring oss att förstå. Bibeln består av cirka 1500 sidor, cirka 3 miljoner bokstäver, cirka 740 000 ord, 35 690 verser och 1346 kapitel. Det tar cirka 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom tyst för sig själv. Att läsa den högt tar cirka 80 timmar. Om vi varje dag läser fyra kapitel kommer vi att läsa igenom bibeln på 336 dagar. Dom kallade oss läsare förr, det kan dom få göra igen…

2-Jag tror mera på att människor ser på oss, kroppsspråket alltså, att vi fungerar annorlunda, ”i världen men inte av världen”, att lära oss kunna avstå, en asketisk livsstil som skapar ett spännande annorlundaskap som utmanar. Jesus klädde av sig sin makt och blev människa och avstod, han är vårt exempel i att det handlar om att offra sig själv, det är ett språk som människor förstår och uppskattar…

3-Det räcker inte med det vi gör vi behöver mycket mera av Guds  kraft, Guds språk in i vår tid är tungotal och profetisk uttydning, helande och kraftgärningar, under och tecken, hela registret till förfogande…vad väntar vi på? Vi skall fira uppståndelsen varje dag, gå i hans segerkraft och vinna världen för honom, se på den första församlingen hur dom gjorde…

4-Ja, men dom började ju med att sitta och vänta tills kraften kom, i tystnaden och stillheten verkade Gud både i dem och utanför, vilan i Gud är vår utgångspunkt, det hjälper inte hur mycket vi sparkar oss trötta i vår egen aktivitet, ”kom till mig så skall jag ge er vila…” sa Jesus. Det mystika språket är språket för idag… I denna hemlighetsfulla relation full av tillit får vi vara…

5-Har ni märkt hur många som stannar till och tänder ljus i våra kyrkor, här det språk som tilltalar människor idag, där vi inte behöver förklara eller övertyga utan där var och en får lyssna in, det handfasta, konkreta, sakramentet, att få känna på brödet och lukta vinet, och fysiskt få hjälp att ta emot Kristus…i liturgin, vila i tryggheten att känna igen sig och låta symbolerna få tala sitt språk – till var och en av oss på vårt sätt…

6-Sitta inne, det har vi väl gjort tillräckligt, nej nu om någonsin är det dags att följa missionsbefallningen om att gå ut i hela världen… på gator och gränder, där ute finns människorna som aldrig kommer till oss i våra varma ombonade kyrkor, att vara där ute, barmhärtighet, dela vår tid och våra pengar, det är ett språk som människor förstår…

7-Det påminner  mig om naturen, Guds skapelse, ett språk som pågår 24 timmar om dygnet, antingen vi tänker på det eller inte, hur många av er  såg något av detta på vägen hit idag..?

Att få se Gud på ryggen, att få upptäcka skönheten som Gud har lagt ner i oss alla, att få lov att njuta av det som han gjort gott, det är ett språk som funkar i alla lägen och som vi behöver öva upp oss i, känsligheten i att vara människa…

8-Känslor hit och dit, nej, det enda som man alltid kan hålla sig till är lärosatserna, vi läser ordet och söker den rätta tolkningen, de rätta lärosatserna så att vi vet hurdan Gud är, då behöver vi inte känna efter, utan då vet vi och då kan vi förklara för dem som vill höra på, och så vet alla hurdan Gud är, läran om sanningen kan vi alltid bära med oss som ett klart och enkelt språk att ta till…länge leve våra doktriner och må ingen förändra dem!!!

9-Jag skulle vilja ta ett steg till och hylla logik och vetenskap, Gud har gett oss hjärnor att tänka med och använda, vår utmaning är att försöka förstå Guds natur i det skapade. I den fascinationen väcks vår förundran över Guds storhet, många vetenskapsmän som söker ärligt och uppriktigt finner Gud i sin forskning och blir troende. Det är ett språk som man inte kan förklara bort, utan som finns där som ett bevis för dem som vill ta till sig och an vända sina hjärnor…

-Det verkar finnas många hemspråk, kan vi samsas eller är det ”babels torn” som gäller..?