Anden och vår förnuftiga tjänst. Ef. 4, Rom 12

Vi har predikat om Anden under två söndagar tidigare, Tomas har talat om Andens gåvor, Sara om Andens frukt och jag kommer att nämna något kring Andens tjänst/tjänster och Magnus kommer nästa söndag att fokusera på Anden som sändande.

Tre saker genomsyrar  både gåvor, frukt och tjänster.

Dels att allt utgår från Jesus (det är Jesu personlighet, Jesu karaktär och Jesu gärningar),

dels att allt förankras i oss (gåvorna förmedlas genom oss där behov uppstsår, frukten är process av långsamt mognande tillsammans med Jesus och tjänsten är grundad i vår personlighet)

dels att gåvor, frukt och tjänst är för ”dom andra” ”fruktträdet får inte smaka sin egen frukt” Eggehorn

Mottagande och utgivande…förlängningssladdar, det är ”nu”…vi magasinerar inte Jesus, vi sänder honom ”just nu”, bäst före datum är ”nu”…

Församlingen (=Jesu lärjungar) fortsätter Jesu verk, ”såsom Fadern har sänt mig…”

Församlingen är Kristi kropp vilket genomsyrar Paulus tänkande kring församlingen med tjänster, gåvor och  karaktärer/frukt,

Rom 12:4-5  Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Konceptet enligt verserna 1-3 för vår andliga=förnuftiga gudstjänst är

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga (förnuftiga) gudstjänst.

2Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

3I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom.

1. Bära fram oss själva och det vi gör i vardagen som ”offer till Gud” = inför honom lever vi!!!

Detta är andligt=förnuftigt=praktiskt (grundordet i grekiskan betyder ”förnuftig”)

2. Genom detta får vi  hjälp att urskilja och avslöja samtidsandan (vi kan jämföra…)

3 .Handlar också om vår egen ”storhet” (poängen är att vi fyller det mått som vi har fått och inte behöver jämföra oss med andra))

4  Därigenom mognar vi som de människor vi är.

Gud startar i vårt mänskliga DNA: ”organiska föreningar i cellkärnan som utgör beståndsdel i generna som överför de ärftliga egenskaperna.” vilket kompletteras med Guds DHA ”av mitt skall han ta och ge till er” … ”av mitt skall han ta och förkunna”av mitt skall  han ta och g etill er”

Genom att andlighet inte kopplas till individualistiska och elitistiska upplevelser betyder det att primärt handlar genuin andlighet hur vi behandlar varandra, Rom 12

För Paulus är det otänkbart med en andlighet där den enskilde inte använder Andens gåvor till andras uppbyggelse (1 Kor 12:7 )

Rom 12 beskriver olikheterna, och jag får en känsla av att den gräns som vi ibland söker mellan andliga gåvor och personlighetens utrustning inte finns, här är gåvorna huller om buller i en enda salig röra, följt av en beskrivning av den goda attityden-en uppriktig kärlek..

6Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, 7tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, 8tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

9Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 10Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. 11Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. 12Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. 13Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. 14Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. 15Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. 16Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. 17Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. 18Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. 19Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. 20Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. 21Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Efesierbrevet kap 4

Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.

11Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. 12De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, 13tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. 14Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. 15Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. 16Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Texten betonar tjänstegåvornas funktion att bygga upp hela kroppen till fullkomlighetens mognad och bredd genom att varje del hjälper och stöder, med just sin kraft – i kärlek…

Egentligen är det väldigt enkelt

Du tar emot vad du kan få

Du ger ut vad du har fått..

Vi behöver inte göra oss till för varandra, eftersom vi är till för varandra

Församlingen som Kristi kropp är ständigt vår stora utmaning och Guds stora erbjudande till oss att få ta del av, som varken är individualistiskt isolerande eller kollektivt utslätande av personligheten utan leder oss alla till en position där ”alla andras frihet utvidgar min egen frihet till det oändliga”.

 

Eurovision Song Contest i veckan hade bilden av från larv till fjäril

Ukrainas bidrags sång handlade om att ”gravitationen  är starkare än mig”

Förvandlingen förändrar förhållandet…

Andens finner oss i vår begränsning och spränger den…
Instruktion för skalbaggar

”För att man skall kunna flyga måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen blottas…
För att man skall kunna flyga måste man högst upp på strået
även om det böjer sig och svindeln kommer…
För att man skall kunna flyga  måste modet vara något större än rädslan
och en gynnsam vind råda…”

lennarth 130519