Pilgrimsvandra mot påsk…

…i ditt inre varje dag genom att…

…läsa den föreslagna texten,

…på nytt gå igenom texten utifrån frågeställningen/arna,

…begrunda reflektionen

och vara bedjande…

Du kan ladda ner hela texten som en pdf eller läsa direkt här:

Första veckan

*Ef 1:3-8

Sätt in ditt namn i stället för ”oss” och ”vi”. Känns det bekvämt?

Hur skall du veta vart du går på din pilgrimsvandring?

Lyssna till din innersta längtan…den är samtidigt ditt mål!

”Innan världens skapades fanns jag i dina tankar Gud…”

*Psalm 42:2-5

Beskriv psalmistens törst och längtan…

Genom livet bär vi på alldeles för mycket packning. Acceptera läget, släpp dina förväntningar och se vad som händer…

”Hjälp mig att se Din närvaro i  alla ting och alla människor…”

*Lukas 5:6-11

Fundera kring Petrus reaktion på Jesu handlande…

I Guds närhet blir vi både medvetna om Gud och oss själva men vi behöver se att Guds godhet är mycket starkare än vår  synd.”

”Gör mig medveten på alla nivåer av mitt liv att Du är min styrka”

*Matteus 6:1-6,16-18

Fundera kring fastans funktion…

Hur medveten och osynlig är din fasta..?

I fastans begynnelse ströddes aska  på huvudet medan orden ”minns att du är stoft och till stoft skall du åter varda” utsades.

”Från dig kommer jag och till dig går jag, Helige Gud…”

*Lukas 9:22-5

Vilka känslor kommer upp inom dig när du läser texten?

Försakelsen från självupptagenhet befriar oss från oss själva…

Gör en lista över sådant som tar livsglädje ifrån dig och som ger dig livsglädje…

”Vi är skapade till att lovprisa, vörda och tjäna Gud”

*Jesaja 58:1-9

Fastan är aldrig ett självändamål utan ett medel att bli känslig för Guds verklighet ibland oss.

Jämför textens bild av fasta med den bild som du har…

Leder fastan t o m fram till ett politiskt handlande…?

”Jesus hjälp mig att bli befriad från min förlamande egenkärlek”

*Lukas 5:27-32

Hur möter Jesus respektive de skriftlärde Levi?

Vem kan Levi representera i dagens samhälle?

”Vi fördömer andra bara för att vi inte vill lära känna oss själva”

”Gud, visa mig min synd så jag kan förstå djupet i din förlåtelse”

Andra veckan

*1 Mos 1:3-7, Matteus 4:1-11

Vilka halvsanningar bjuder ormen på Eva och Adam?

Vilka halvsanningar bjöd Frestaren på Jesus?

Vilka halvsanningar har du blivit bjuden på?

”Hjälp mig att genomskåda alla halvsanningar runt om mig!”

*3 Mos 19:1-2, 11-18, Matteus 25:31-46

Tjänar vi vår nästa så tjänar vi Gud, försummar vi vår nästa så försummar vi också Gud…

Om helighet innebär att vara kanal för Guds medlidande med skapelsen, förändrar det din syn på helighet?

”Gud, gör mig praktisk i min helighet…”

*Matteus 6:7-15

Bön är inte teknik – bön är ett förhållningssätt till livet.

Pröva att be Fader Vår/Vår Fader på lite olika sätt, tyst, högt, stanna upp efter varje sats och reflektera…

”Jesus, lär mig be…”

*Jona 3:1-10, 4:1-5

Hur kunde Jona bli så irriterad som han blev…?

Vad är det för föreställningar du bär som du blir irriterad av?

”Hjälp mig att möta människor utan föreställningar…”

*Matteus 7:7-12

Från ”ihärdig bön” till ”gyllene regeln” går det snabbare att komma i texten än i verkligheten…

Fundera hur ”praktisk” din bön är…

”Gud ge mig bönesvar och gör mig till ett bönesvar för någon”

*Matteus 5:20-26

Synd är att glömma bort Guds godhet…

Synd är att inte låta Gud vara barmhärtig…

Synd är att missa Guds kärlek…

”Hjälp mig att leva med nådens attityd…”

*Matteus 5: 43-48

Det grekiska grundordet för ”fullkomlig” är ”telois” vilket betyder ”att nå fram”, läs gärna texten igen med den översättningen. Förändras din förståelse…?

(Jämför gärna med Lukas 6:36…)

”Hjälp mig att leva ofullkomligt fullkomlig i en fullkomligt ofullkomlig värld…”

Tredje veckan

*Matteus 17:1-9

Lärjungarnas upplevelse av Jesus på härlighetens berg är både skrämmande och fascinerande…

Hur känner du inför dina egna guds-upplevelser?

”Tack Gud för att du vill ge oss en skymt av din verklighet”

*Lukas 6:36-38

Beskrivning av en med-människa, inte en mot-människa…

Är det något i detta program som känns hotfullt för dig?

”Gud, gör mig ödmjukt lyssnande på mina medmänniskor”

*Matteus 23:1-12

Se bilden framför dig av de två grupperna Jesus berättar om..

Jesus bygger en annorlunda ledarstruktur – nedifrån.

”Gud, gör mig mottaglig för din Ande..”

*Matteus 20:17-28

Jesus  går ned så lågt som han kan komma…

Att vara ”kristen” är att vara en ”Kristus” för de andra..

”Herre, utplåna allt begär efter makt och position i mitt liv”

*Lukas 16:19-31

Hur kunde den rike mannen ignorera den fattige?

Hur kan vi ignorera de fattiga i vår värld..?

”Gud, befria mig från oärlighet så jag kan se nöden och när jag kan se förstå och när jag förstår att jag handlar…”

*1 Mosebok 37:3-28, 45:5

Guds handlande är outgrundligt genom allt som sker…

Vad i ditt liv kan du se annorlunda på nu än då det skedde?

”Gud, blås med din vind över mitt kaos och ge ordning…”

*Lukas 15:1-32

Vilken gudsbild presenterar Jesus?

Vilken person identifierar du dig med i berättelsen?

”Hjälp mig att vara oförskämt välkomnande till ditt rike..”

Fjärde veckan:

*Johannes 4:5-42

Måla upp berättelsen i ditt inre…

Hur viktig är din plats för tillbedjan, ett ”måste” eller en hjälp?

”Jesus, bevara mig från att söka trygghet i något yttre…”

*Lukas 4:24-30

Utvaldheten har två sidor, en sida är att det bara handlar om oss, den andra sidan är att det handlar om alla andra också…När Jesus kliver över den gränsen blir han ett hot mot sekterismen och ”vi-dom” syndromet.

Vilka egna uppgjorda gränser har du svårt att gå över?

”Gud, för mig över mina hemmagjorda gränser och lär mig att se ditt verk överallt!”

*Matteus 18:21-35

70 gånger 7 handlar om beredskapen att förlåta alla gånger.

Sann förlåtelse handlar dock inte om att låtsas – därför tar det tid för oss att förlåta…

”Jesus, rädda mig från bitterhet och hjälp mig lita på förlåtelsen”

*Matteus 5:17-19

Jesu undervisning handlar om att det är den inre inställningen och inte den yttre efterlevnaden som är poängen.

Finns det kluvenhet mellan vad vi bekänner med vår mun och vad vi tänker i vårt hjärta?

”Herre, bota kluvenheten i mitt inre…”

*Lukas 11:14-23

När Jesus anklagas för att begagna sig av djävulens makt tolkas allt gott han gör och säger fel…

Vad är det vi lägger märke till när vi bedömer oss själva, andra människor och situationer?

”Fräls oss Herre, från de destruktiva områden i vårt tankeliv…?”

*Markus 12:28-34

Att älska Gud handlar om närvaro, äkthet och tillbedjan.

Vem finns i centrum av våra olika handlanden?

”Herre, gör mig fri från alla dolda bindningar så jag kan vara fri att älska Dig …”

*Lukas 18:9-14

Det Jesus fördömer hos farisén är han trodde sig vara förmer.

Och indirekt föraktar han de sidor hos själv som han finner hos sin omgivning…

Hur mycket jämför du dig med din omgivning?

”Herre, rädda mig från egenrättfärdighetens avgud…”

Femte veckan:

*Johannes 9:1-41

Fariséerna var blinda för Guds närvaro i Jesus, därför att det gick utanför det religiösa reglementet.

Hur mycket blindhet finns det hos oss i våra attityder som handlar om rasism, könsdiskriminering, militarism, människor i andra religioner…?

”Herre, bryt ner mina fördomar så jag kan se det som är av dig hos alla som jag möter…”

*Johannes 4:43-54

Ämbetsmannen sätter sin tillit till Jesus och i samma stund blir hans son frisk…

Vår uppgift som människor är att ta emot läkedom och förmedla läkedom till varandra genom våra vardagliga liv..

”Herre, fördjupa vår tillit till din Andes läkande kraft i våra liv…”

*Johannes 5:1-16

Maktlösheten och resignationen lyser igenom i mannens svar på Jesu fråga ”Vill du bli frisk?”

Jesus möter oss för att ge oss mod och hopp och läkedom –även om det icke traditionella sättet kan brukas.

”Herre, hjälp  mig att inte resignera…”

*Johannes 5:17-30

Det som utmärker Jesus är hans djupa relation till Fadern!

Kan du se dig som Guds son och dotter?!

”Gud, hjälp mig att leva så nära dig som möjligt!

*Johannes 5:31-47, 2 Mos 32: 7-14

Rätt tillbedjan i kärlek är grundkonceptet för människan, och det som vi ger vår kraft och tid är fokus för vår tillbedjan.

Vad är våra ”guldkalvar” idag, som gör att vi förlorar förmågan att älska?

”Herre, hjälp mig att tillbe dig så att jag kan tjäna min medmänniska”

*Johannes 7:1-30

Jesu liv och förkunnelse provocerade fram ett hat mot honom, varför?

Vad är det du kan bli provocerad av i Bibeln?

”Gud, provocera mig genom ditt ord så min ondska kan dras upp med rötterna”

*Johannes 7:40-52

Jesus hade en förmåga att komma in från fel håll vid fel tidpunkt och säga rätt saker i sanningens namn… Hur mycket av sanning orkar du ta emot?

”Jesus, du som är nåd och sanning, låt mig få ta del av bäggedera…”

Sjätte veckan:

*Johannes 11:1-45

Om något så spränger uppståndelsens kraft våra instängda tankar..

Lev dig in i Lasaros situation, hör fotstegen och rösterna och hur Jesus ropar ditt namn ”………., kom ut”. Hur reagerar du?

”Jesus, jag vill tacka dig för uppståndelsens verklighet mitt i min overklighet”

*Johannes 8:1-11

Denna text fanns inte med i de tidigaste handskrifterna, förmodligen för att den var i häftigaste laget. Vilket är det mest anmärkningsvärda tycker du?

Vad innebär denna text för vår möjlighet att bedöma/döma/förlåta andra?

”Herre visa mig min egen synd och din barmhärtighet så att jag  i min tur kan vara barmhärtig mot människor som syndar i min närhet…”

*Johannes 8:21-30

Jesus talar ofta i gåtor, som först efteråt kan förstås…

Vad betyder Jesu upphöjelse på korset- för dig?

”Jesus, hjälp mig att se korset som befrielsens redskap”

*Johannes 8:31-42

Jesus konfronterar sin samtid med vart deras tro fört dem, men de vill inte se det…

Hjälper din tro dig att älska Gud och medmänniskor mer eller mindre?

Jesus, låt inte min tradition eller dogmer få hindra mig att älska…”

*1 Mos 17:3-9, Joh 8:51-59, Kol 1:15-20

Guds förbund med Abraham ligger i botten för oss alla.

Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen av förbundet, han som ”är och var”, vilket i så fall berör alla människor…

Hur förhåller du dig till människor som har en annan tro än du?

”Gud, hjälp mig att se dig, skapelsens Herre, i varje människa jag möter”

*Johannes 10:31-42

Frågan om Jesu identitet och judarnas egen identitet är orsaken  till den konflikt de hamnar i, ifrågasättandet och jämförandet  skadar alla iblandade.

Vem/vad får du din identitet ifrån?

”Min Gud, hjälp mig att utgå ifrån dig när jag tänker min identitet”

*Johannes 11:45-47

Ropet ”det är bättre att en man dör för …” har ljudit genom historien…och Kajafas destruktiva tanke har förvandlats till välsignelse…

Se hur det destruktiva som hänt dig – i Guds hand- kunnat bli till välsignelse!

”Gud, hjälp mig att se att Du finns med i allt som händer mig!”

Sjunde veckan:

*Fil 2:6-8

Jesus tillfogas allt sitt lidande och död genom att hans liv utgör ett hot mot de maktlystna, som förtrycker och kuvar människor. När vi är Jesu efterföljare kommer vi också att tillfogas Kristi lidande.

När kan du uppleva Jesu närvaro mest, i medgången eller i lidandet?

”Håll mig nära dig, Jesus, så kommer du att vara närmare mig än lidandet”

*Johannes 12:1-11

Judas sätter ett pris på allt, Jesus ser Marias kärlek i hennes handlande.

Vilket styr ditt handlande, marknadskrafterna eller kärlekens väldoft?

”Helige Ande, driv mig till att göra fler överdådiga handlingar i mitt liv”

*Johannes 13:21-33, 36-38, 14:1

När Petrus bekänner är han förmodligen uppriktig och Jesu uppriktighet tillbaka måste ha varit förkrossande. OBS dock att vers 14:1 kommer med en gång – kapitelindelningen är av sent stadium.

Vill du ärligt veta vad Jesus anser om din efterföljelse?

”Jesus, var ärlig mot mig och säg som det är, du är hos mig hela tiden”

*Matteus 26:14-26

Jesus utvalde Judas, älskade honom förmodligen lika mycket som de övriga lärjungarna. Det är smärtsamt när de som står oss närmast förråder oss.

Hur lätt är det för dig att ”utnyttja” människor på fel sätt?

”Jesus, låt tanken på ditt lidande och död påverka mig att leva sant och rätt”

*Johannes 13:1-15

Vi ser en Gud som tjänar och betjänar underifrån…

Vad skulle du säga till Jesus om han tvättade dina fötter..?

”Jesus, hjälp mig att följa ditt tjänande exempel…”

*Johannes 18:1-19:42

Lev dig in i det som hände Jesus Kristus för snart 2000 år sedan…

Var stilla och fundera över hur Jesu död kan prägla ditt liv…

”Tack Jesus för att jag får se och ta emot din kärlek i din död för mig!”

*Johannes 19:38-42

Föreställ dig att du är hos den döde Jesus, i armarna på sin mor.

Tala med Gud och säg vad du innerst inne känner…

”Tack Gud,  för att även när vi känner oss övergivna så är vi inte övergivna”

*Johannes 20:1-31

Vi har följt Jesus i sju veckor och äntligen (!) kommit fram till uppståndelsen.

Du har kanske fått fler frågor än svar under denna vandring. Men lämna allt detta just nu och ta del av de goda nyheterna, oavsett om du fattar dem eller inte. Tro är en inre aning, likt en intuition,  som vi får ta emot som en gåva.

Ställ dig nu tillsammans med Johannes vid den tomma graven, följ Marias intryck, var tillsammans med lärjungarna i den övre salen, lyssna till deras oro, se den uppståndne framför dig och hör hans ”Frid  vare med dig!”

Kristus är uppstånden! Ja han är sannerligen uppstånden!!!

”Tack Gud att du uppväckte Jesus, låt varje dag få vara en uppståndelsens dag i mitt fortsatta liv.”

Amen