Det andra av de åtta kvalitativa särdragen hos växande församlingar i Naturlig Församlingsutvecklings program är ”gåvobaserad verksamhet”. Eller uttryckt med andra ord: ”Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt uppgift”. Då blir det ”rätt bra”.

Jfr ”djurens skola” som vi nyss hörde talas om, där alla var tvungna att lära sig likadant och tappade lust och motivation och sin egen kunnighet.

Vi tänker alltför ofta utifrån verksamhet – att vi har x antal uppgifter som skall utföras av x antal människor, antingen dom kan eller vill, men vi glömmer att alla dessa uppgifter någon gång i begynnelsen hade sin utgångspunkt i en persons handlande utifrån hans/hennes vision.

Behov multiplicerat med gåva=engagemang/verksamhet

Att göra som pionjärerna gjorde är oftast att inte göra det som pionjärerna gjorde.

1 Pet 4:8-11  Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. [9] Var gästfria mot varandra utan att knota. [10] Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [11] Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

1. Passion-engagemang/kärlek

2. Tillgänglighet/gästfrihet

3. Tjänst/tjäna varandra med den gåva/xaris…som förvaltare/oikonomos av Guds nåd i mångfald…

Självtillit multiplicerat med Gudstillit = tjänst

Vi växlar mellan att vara obegåvade och vara överbegåvade

Som förälder/lärare/ att finna be-gåvningen hos barnet, ger trygghet, förutsättningar

Att finna naturligheten

Att finna lusten och glädjen och nyfikenheten och naturligheten

Istället för att ”försöka” använda sin gåva” istället ”vara gåvan”

Vi är begåvade med varandra…tillsammans i tjänst!

1 Vi behöver se att vi är gåvor till alla de andra och alla de andra är gåvor till oss. Detta utlöser en tacksamhet…

2 Vi behöver få hjälp med att identifiera våra gåvor – utifrån vår personliga stil och de andliga ”tilläggsgåvor” som Gud lagt i våra liv., dvs en miljö som både kan bekräfta/uppmuntra och som kan förmana/beskära

Gäller att finna min gåva i kombination med de övriga, min täljare i kombination med största gemensamma nämnaren

Ef 4:11-16  Så  gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. [12] De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, [13] tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. [14] Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. [15] Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. [16] Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Här kommer det in en dimension till – mognad, att vara en behållare /container, som kan ta emot, förvara och ge vidare, förmågan att binda samman

Att skapa miljöer där vi får spegla oss i varandra och sam-tala, i stället för att ”diskutera” = ”skaka sönder”,

Vi har alla våra nycklar och tycker att ”om vi bara bad mera”, ”om vi bara arbetade mera”, ”om vi bara….” när det handlar om en sam-stämmighet – mångfald i vårt eget liv, inte bara tillsammans, annars kan vi inte haka fast vid varandra…

Rom 12:3ff I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. [4] Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, [5] så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. [6] Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, [7] tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, [8] tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Pekar på just det unika samspelet i den goda atmosfären.

Denna glädje uppstår när jag ger det jag har och får ta emot det andra ger mig, en pressad atmosfär uppstår när jag kräver  av andra det de inte har och själv måste prestera det jag inte är bärare av.

”Vi är hans verk/poem, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.” Ef 2:10

jag –en gåva…”

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” Joh 15:16

Denna text ger oss ett rätt fokus, genom koncentration på vår givare, kan vi slappna av och ge vidare till dem som behöver…

”När troende får tjäna inom de områden de utrustats för, arbetar de ofta mindre i egen kraft och mer i den Helige Andes kraft”

Låt oss öva, pröva, testa…

Låt oss vara frimodiga men inte utmanande…

Kol 1:9-11 Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, [10] så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. [11] Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, [12] och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.

”Tro inte att du kan bli fullkomlig

För varje styrka du vinner ger du plats för en ny svaghet

Men sätt dig inte till motvärn, låt dig överväldigas av liv”

lennarth 100131

”Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle i rätt uppgift”.

behov x gåva