Den yttersta tiden 1 Joh 2:28-3:3, Matt 24:3-14

Olika perioder i kyrkans historia har på olika sätt betonat eskatologin, alltifrån att helt fokusera till att helt negligera, alltifrån en längtan till att vara ett hot.

Det är intressant att lägga märke till att när Jesus talar om den yttersta tiden för sina lärjungar, så spekulerar han inte. De levde i en tid då mycket fabulerades kring tidsålderns slut, och Jesus försöker ge ett sunt fokus. Han – om någon – skulle kunna ge ett exakt schema, men när den yttersta tiden inträffar ger han inget besked om. Tänk om han hade gett ett datum …

Det är en skillnad mellan tid och tid, kronos och kairos

Kronos är vår almanackstid som tickar på kontinuerligt, en dag i taget, kairos är händelsetid som punktuellt fylls på av händelser, och om det inte sker något så går det ingen tid.

Ex. både Jakob och Job i GT blev ung. lika gamla, 140 år, Jakob säger om sina år ”få och onda har mina dagar varit” medan det står om Job ”han dog, mätt på att leva”.

Det handlar alltså inte bara om antalet år utan om innehållet/händelserna och hur vi värderar dem.

Det är därför NT:s författare skriver att ”när tiden/kairos var inne, sände Gud sin Son…”

På samma sätt handlar det om framtiden, det finns ett antal variabler som tillsammans pekar fram emot samma punkt, och när samtliga är framme, då är tiden inne…

Det profetiska ordet är ungefär som en fjällvandrare som står på en topp och ser fyra andra toppar och försöker beskriva dem, men dalarna däremellan ser han inte, och svårigheten att beskriva enskildheterna blir ung som när jag lägger fyra OH-.bilder på overheaden vilket gör det omöjligt att se enskildheterna i de olika bilderna.

Vad är det Jesus säger om framtiden och den yttersta tiden:

1 Det kommer att bli ett religiöst kaos, politiskt kaos, nationellt kaos och miljömässigt kaos…en kompakt hotbild målas…

2 Men det största hotet är att kärleken, mänsklighetens viktigaste drivkraft, kommer att kallna…när kärlekens drivmedel saknas så blir alla ersättningar haltande, dåligt samvete, plikt, tvång…

3 Botemedlet är uthållighet och förkunnelsen om Guds Rike till ett vittne/martyrion för alla folk tills slutet – den nya början – är här.

Guds Rike är där Guds vilja ständigt sker, och vi anar Guds Rike där Guds vilja punktuellt sker, där människor finner  frid och fred, rättfärdighet, glädje och kärlek.

Egentligen handlar det om att få bli som barn – det barn som Johannes –kärlekens apostel- skriver om i sitt evangelium och i sitt första brev där tilliten och vilan finns i botten av våra liv.

Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, Joh 1:12

”Allting är mycket mycket osäkert och det är det som gör mig så lugn och trygg” /lilla muminmamman

Att bli ett vitten/vara ett vittne- grundordet är martyr, det handlar om att ge sitt liv.

Det handlar om livet…det handlar om vårt liv…kallelsen uppdraget är att fortsätta den uppgift som Jesus hade, såsom Fadern har sänt mig så sänder jag också er… i Andens vind….

Hur blev Jesus ett sant och trovärdigt vittne, jo, utan att förlora sin identitet så identifierade han sig med oss och ”blev som en av oss”. När Jesus ber sin översteprästerliga förbön så ber han: Joh 17:15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.

Joh 17:11  Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

De bilder vi har av församlingen är bl a

* Pilgrimsfolk-ett folk på väg 1 Pet 1:13-15  Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. [15] Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig.

Kolla ”bäst före datum” på det vi håller på med…

* Församlingen – Kristi kropp, enhet och variation, gemenskap som bygger på att vi tillhör Jesus Kristus,. Det lilla ordet ”varandra” är betydelsefullt.

Rom 12:5  så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Rom 12:10 Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa i ömsesidig aktning.

Rom 13:8 Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra.

Rom 15:7  Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.

1 Kor 12:25 för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg.

Ef 4:2 Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.

Ef 4:32  Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Ef 5:19 och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta,

Ef 5:21 Underordna er varandra i vördnad för Kristus.

Kol 3:13  Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.

Kol 3:16 Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.

1 Thess 5:11 Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Heb 3:13 Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig.

Heb 10:24-25 Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, [25] och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Jak 5:16 Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

1 Pet 1:22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta.

1 Pet 4:8-10 Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. [9] Var gästfria mot varandra utan att knota. [10] Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

1 Pet 5:5 Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.

1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

1 Joh 3:11 Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra.

1 Joh 3:23 Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Joh 4:7 Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

* Vittnesbörd om Guds Rike, att leva som en himmelsk koloni – ”vi är här för er skull”

Att identifiera nöden och ta konsekvenserna av detta /se Runar Eldebos artikel i Dagen 081107

Vi kan säga så här.

Varje generations troende lever i den yttersta tiden…

Varje generations troende utsätts för risken att tappa fokus och därmed kärlekens drivkraft.

Varje generations troende lever med uppdraget  att vara vittnen för sin samtid.

Förebild och kraftkälla är hela tiden den Jesus som blev människa, /inkarnerades/ han identifierade sig med oss utan att förlora sin identitet, och hans kärlek drev honom att offra sig själv, sin bekvämlighet, sitt liv för mänskligheten – dvs dig och mig!

Då som nu är inkarnationen församlingens uppdrag:

Att identifiera oss med denna världen utan att förlora vår identitet som Guds barn och vara Jesu efterföljare i utgivande kärlek, l Joh 3:16!

Vi skulle kunna uttrycka det så här: Botemedlet är att fungera som Kristi kropp med kärlekens over-all…

p nilsson 081109