Tema: Dopets prepositionsteologi  En fast punkt-fast rörlig- i en otrygg värld Text:  Rom 6:1-14

Det är alltför lätt att vi tar över det prestigefyllda livet även in i den kristna sfären. Men NT:liga texter är mycket klara över att det handlar om en nystart, utifrån det gamla förhållningssättet. Och dessa två positioner är död och ny födelse, som blir tydliga i dopet och anden.

Vi behöver pedagogiska praktiska funktioner, som hjälper oss att ”förstå det oförståeliga”.Dop och nattvard är två s k ”sakrament”= ”heliga symbolhandlingar” som innehåller och påminner om Guds närvaro i våra liv  (symbol=binda samman).

Dopets teologi dryper av prepositionerna ”in i”, Rom 6:3 ”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?” Dopet är inte ”in i” en teologi, ett samfund, en verksamhet, utan ”in i” en person, ett nytt liv. Det är detta som bilderna av dopet försöker visa oss, A)  radikaliteten från något ”ni är döda från” = ”skilda från” Rom 6:2-6 Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den? [3] Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? [4] Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom B) radikaliteten till någon för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. [5] Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. [6] Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.

Ser vi på Romarebrevets upplägg så handlar kap 5 och 7 om den kluvna lojaliteten, kap 6 handlar om att det finns bara ett sätt att bli kvitt från den kluvna lojaliteten, och det är ”dö bort ifrån” genom att ”döpas in i KJ” i Kap 8 är det Andens gåva, som ger frihet, utifrån förutsättningen att vi tillhör KJ (v1) Det finns en barnaskapets vila i att få vara inkorporerad i Jesu prestation. Det som jag har varit med om har han varit med om (Jesu mänskliga sida) , det som han har varit med om blir jag delaktig av (Jesu gudomliga sida) Jesus tillägnade sig vårt mänskliga liv under sin jordevandring, i dopet tillägna vi oss hans segrande liv, dvs att så helt och fullt mänskligt som det är möjligt leva ut vår personlighet

Hur sker detta då? Ögonblickligen eller i en process? Det dagliga himmelska syreintaget gör det möjligt att  leva i förändringen Kol 3:3-17 Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. [4] Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. [5] Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. [6] Sådant framkallar Guds vrede, [7] och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. [8] Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. [9] Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor [10] och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. [11] Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.  [12] Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. [13] Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. [14] Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. [15] Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. [16] Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. [17] Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Våra dagliga övningar gör oss mottagliga för det liv som han redan lagt ner i oss. Livets fråga till oss är :Var är din trygghet? Och vi svarar tillbaka genom att konkret visa var våra livs tillit finns. Vi lever i dopets farvatten…

Dopets pedagogiska funktion är att få  oss att se vårt beroende av Jesus (överlåtelse i dopet), vår identitet är förknippad med Honom (”korsfäst med Honom”)

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. [5] Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. [6] Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.” Rom 6:4-6, dvs hans korsfästelse blir vår korsfästelse, hans död blir vår död, hans begravning blir vår begravning och hans uppståndelse blir vår uppståndelse.

Det som hände Honom händer med oss, eftersom det som hände med Honom borde ha hänt oss…

Det s k ”saliga bytet”-vi ger vårt sämsta och tar emot Hans bästa…

Att vara en kristen är att leva i sitt dop, ”en livs levande vandring i dopgraven”.

Dopet  vill paradoxalt nog ge dig en trygghet – in i Kristus!

pastor nilsson 100606