Text: Lukas 9:28-36

Tema : Vad är det som händer på förklaringsberget?

* ”lärjungarna teg om vad de hade sett…” Vad gör vi med det som vi är med om och inte kan förmedla för det är för stort, för privat och personligt, det som vi anar ingen skulle ta på allvar…

Vi kan behöva tid, för att inte utsätta oss själva för att bli granskade och bortstötta, tid för att finna ord, och ibland finner vi dem aldrig…

I våra livs förhållande till den tro som vi bär på lever vi med två faror,

* andlig klaustrofobi, dvs rädslan/ångesten för det slutna rummet, rädslan för att bli inlåst i en problematik, fast för evigt i ”den där hissen” och där övriga delen av tillvaron mister sin mening, samband saknas, ett slutet system där kommunikation saknas med omvärlden, en andlig bunker

* andlig agorafobi, dvs rädslan/ångesten för öppna platser, tomrummet där allt är annorlunda och jag saknar mina fasta punkter.

Och då försöker vi hålla oss mitt på vägen, varken/eller vilket till slut blir en total stiltje, varken – eller

Men livet är en pendlingsrörelse

* Det är sex personer som är med i denna konferens på ”hög” nivå. Tre av dem är insatta och högst delaktiga i temat som heter ”Jesu uttåg ut ur denna världen” och en av dem blir så exalterad att han förvandlas och hans kläder blir lysande…Jesus själv

*Tre av dem –de som blev inbjudna till dessa VIP-platser och hade möjligheten att lyssna – fattar ingenting, de somnar (ungefär som på en vanlig konferens?) , när de vaknar så  har de inget hört och ser bara det de själv tycker sig se.  De skapar sina egna bilder och sin egen uppfattning om vad som är på gång som bygger på känslan  av skräckblandad förtjusning –”Det är bra att vi är med…låt oss göra ett projekt…”

*Konferensen är tidlös eftersom evigheten bryter in i tidens begränsning därigenom att två av dem för länge sedan har gått ur tiden –

(Intressant nog blir de igenkända av de tre lärjungarna, ingen presentation nödvändig – är det så vi skall känna igen varandra när vi möter varandra i evigheten? )

*Tre tidsskeden Vi kan säga att tre tidsskeden var representerade vid detta tillfälle på berget:

Lagens, profeternas och evangeliets.
* Två historiska giganter

Mose – efter att ha lett Israels barn ut ur Egyptens slaveri  dör på gränsen till det förlovade landet och blir begraven av Gud själv (!)  och ingen  upptäckte begravningsplatsen 5 Mos 34:5-6

När Gud kallade Mose till att gå ned till Egypten för att befria Israel, försökte han på alla sätt att ursäkta sig. Han drog fram den ena ursäkten efter den andra. Hur många är det inte också idag som försöker komma undan, det som Gud vill ha utfört genom dem!

Moses för möta Farao ansikte mot ansikte, han får ta Israels barn ut ur Egypten (det tog 40 dagar att ta Israels barn ut ur Egypten, men det tog 40 år att ta Egypten ur Israels barn!!!)

men han får också komma så nära som en människa kunde komma Gud, efter att ha fått lagens tavlor i sina händer…får han se Gud på ryggen

Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet!” 19Herren svarade: ”Jag skall låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag skall ropa ut namnet Herren inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot.” 20Han fortsatte: ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” 21Sedan sade Herren: ”Här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på klippan! 22När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. 23Då skall jag ta bort min hand och du skall se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se.”2 Mos 33:18ff

… men han får inte komma in i löfteslandet…Josua får ta vid…

 

 

*Elia var en bönens man, en som kände Gud och som hade intim gemenskap med honom.

Efter att ha mött Baalsprofeterna på berget Karmel flydde han undan drottning Isebel. Elia låg under ginstbusken och önskade han sig döden Gick sin pilgrimsvandring fyrtio dagar ensam med Gud.till berget Horeb (kanske samma berg som de nu stod på?)för att möta Gud i ”ljudet av en tystnad” 1 Kon 19:12

Förmodligen var han  glad att Gud inte besvarade hans bön och låta honom dö under ginstbusken.” Och så fick han smörja Elisa till sin efterträdare, upptäcka att det fanns 7000 (!) män som inte böjt knä.. far direkt till himmelen i en vagn av eld utan att bli begravd…2 Kon 2:11

Det fanns en fortsättning…

*Jesus representerar evangeliet, det som Mose och Elia pekade fram emot, fullkomningen

Gud som blir människa, som inte bara är ledare för en nation utan för en hel mänsklighet, och vars liv och död har dessa gigantiska proportioner

De övriga tre männen, Petrus, Jakob och Johannes skulle ta upp arbetet efter Jesus, sedan han lämnat jorden. Detta är den nya, den evangeliska tidsperioden.

Kanske att Petrus, när han föreslog de tre hyddorna gärna skulle ha lagt till- ”för om ni stannar kvar, så kan ni hjälpa oss att predika för människorna, …:
Här på berget fanns en man, som skulle bli församlingsledare för den första kristna församlingen, hans namn var Petrus. Men ingen i Jerusalem trodde att han dög till något. Han var olärd, impulsiv fiskare med hett temperament men han kände Herren Jesus. Den man, som skulle göra dessa märkliga ting, var inte Mose eller Elia, utan Petrus själv.

Den tanken, att vi ingenting duger till har varit ett stort hinder i Guds rike i alla tider. Låt oss vara frimodiga…

*Vad pratar dessa om med Jesus…?

Om hur det skulle gå för Jesus i Jerusalem under de sista dagarna i hans liv på jorden…

Medvetandet om vad som skulle hända växte för Jesus.

Texten omges av Jesu egna ord om sitt lidande, 18-22 och lärjungaskapets krav , 23-27

Det går mot ett  skarpt läge…

Ung som en människa som är sjuk och får sätta sig ned med läkare som berättar att ”så här är det och så här kommer det att bli…”, så var det kanske för Jesus. Han gick inte i blindo vidare, och här får han ventilera sina tankar/känslor för några som orkar med att lyssna, som inte argumenterar mot och säger ”bort det, så skall det inte bli”,  eller som somnar när det blir för kärvt. Här är vakenhetsgraden total och de kan själva utifrån sina egna livsberättelser fylla i och ge mod för att Jesus skall gå vidare i sin kallelse,

Jesus förvandlas – blir lysande …och blir ännu tydligare i sin kallelse

Vid avslutningen av konferensen kommer en röst ur ett moln som påminner om Jesu utvaldhet och kallelse som leder till utmaningen: ”Lyssna till honom! ” (jfr vid Jesu dop Luk 3:22)

Så avslutas konferensen, och när de är på väg nedanför berget väntar de faktiska vardagen, som endast Jesus kan förändra.

Förklaringsberget verkar inte förklara något för lärjungarna, de blir ännu mera förvirrade–

Lärjungarna vill bygga fast det underbara ögonblicket – och därigenom förloras kraften i det…

Är det för att vi söker förklaringen—men vi kommer aldrig att kunna förstå

Vi söker förklaringen i stället för att låta oss förklaras

Låt oss stanna vid det paradoxala sambandet mellan Jesu samtal om sitt lidande och hans förvandling som också räcker nedanför berget…

Förklaringen ligger troligtvis i den ökade förståelsen av Jesu del i det obegripliga lidandets hemlighet, och min egen del i samma lidande…något annat förklaringsberg finns inte…

Att orka pendla mellan förklaringsbergets obegränsade sikt och de instängda problemens begränsning är vår kallelse                                                             p lennarth 110807